Algemene ledenvergadering

Datum en aanvangstijd: 15-03-2021 - 20:00
Locatie: Thuis via Microsoft Teams

Dit jaar wegens de coronacrisis een digitale Algemene Ledenvergadering.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 10 februari 2020
4. Bestuurssamenstelling
5. Jaarverslag en jaarrekening 2020
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Contributie 2021
9. Begroting 2021
10. Investeringsplannen
11. WVTTK
12. Rondvraag
13. Sluiting